Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BİLGİLENDİRME


"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
Bankamız Birleşik Fon Bankası A.Ş. 7 Nisan 2016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. Ve Birleşik Fon Bankası A.Ş. Nezdinde birleşen bankalar (Bayındırbank A.Ş., EGSBank A.Ş., Etibank A.Ş., İnterbank A.Ş., Esbank T.A.Ş., İktisat Bankası A.Ş., Kentbank A.Ş., Toprakbank A.Ş. – birleşme detayları aşağıda olup*) ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmeler kapsamında Bankamıza bildirdiğiniz ve/veya Bankamızca haricen temin edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bankamızca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecek, kaydedip saklanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan bankacılık, ATM’ler, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile Bankamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamız yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Bankamızca destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.
 
Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, kredi değerlendirme işlemleri, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti v.b amaçlarla, Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Rıza Gerektirmeyen Haller: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Birleşik Fon Bankası A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Birleşik Fon Bankası A.Ş. Söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (bankacılık verisi üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

 Bu kapsamda ilgili “başvuru formu”na buradan ulaşabilirsiniz


*Birleşik Fon Bankası 1958 yılında Çaybank adıyla çay üreticilerine destek olmak amacıyla kurulmuş, 1992 yılında Derbank adını almış, 1997 yılı sonunda Bayındır Grubu bünyesine katılmış ve ünvanı Bayındırbank olarak değiştirilmiştir. 9 Temmuz 2001 tarihinde BDDK’nın kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankamızın ünvanı TMSF’nin 7 Aralık 2005 tarihinde aldığı kararla Birleşik Fon Bankası olarak değiştirilmiştir. Birleşik Fon Bankası’nın yönetim, denetim ve temettü hariç ortaklık hakları TMSF’ye aittir.

TMSF tarafından el konulan bankaların Bankamıza devredilmesi süreci aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

BAYINDIRBANK A.Ş. (09.07.2001)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.07.2001 tarih ve 383 sayılı kararı ile Bayındırbank A.Ş.’nin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilmiştir.

EGSBANK A.Ş. (18.01.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 26.12.2001 tarih ve 428 sayılı kararı uyarınca BDDK’nın 26.12.2001 tarih ve 562 sayılı kararı ile EGSBANK’ın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet prensipleri çerçevesinde 18.01.2002 tarihi itibariyle Bayındırbank ile devren birleşmesine karar verilmiştir.

ETİBANK A.Ş. (05.04.2002)
(Esbank T.A.Ş. (05.04.2002) ve İnterbank A.Ş. (05.04.2002) dahil) TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye Halindeki Etibank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. Bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. (05.04.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye halindeki İktisat Bankası T.A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. Bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

KENTBANK A.Ş. (05.04.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye Halindeki Kentbank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. Bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

TOPRAKBANK A.Ş. (30.09.2002)
BDDK’nın 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, TMSF’nin 26.09.2002 tarih ve 604 sayılı kararları ile Toprakbank A.Ş.’nin aktif ve pasiflerinin Bayındırbank A.Ş. Bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

Dolayısıyla, Birleşik Fon Bankası halen 8 Bankanın külli halefi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca satışları veya tasfiyesi gerçekleşen Demirbank, Sitebank, Sümerbank, Tarişbank, Bank Ekspres ve Türk Ticaret Bankası’nın bir kısım kredi ve mevduat hesapları da Bankamızca takip edilmektedir.

   Duyurular   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri