Hakkımızda Kurumsal Yönetim İnsan Kaynakları Raporlar, Mali Tablolar Genel Kurul


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BİLGİLENDİRME

Bir “Fon” Bankası olan Birleşik Fon Bankası A.Ş.’nin hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, kişisel veri işleme, saklama, koruma ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmekte ve bu kapsamda "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.Veri Sorumlusu :

Bankamız Birleşik Fon Bankası A.Ş. 7 Nisan 2016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Birleşik Fon Bankası A.Ş. nezdinde birleşen/devralınan bankalar (Bayındırbank A.Ş., EGSBank A.Ş., Etibank A.Ş., İnterbank A.Ş., Esbank T.A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., Kentbank A.Ş., Toprakbank A.Ş. – birleşme/devralma detayları aşağıda olup*) ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmeler kapsamında Bankamıza bildirdiğiniz ve/veya Bankamızca haricen temin edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bankamızca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecek, kaydedilip saklanabilecek ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:2.1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler :
Kişisel verileriniz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi yasal düzenlemelerin ve ilgili mevzuatın öngördüğü kişisel bilgilerin işlenmesi, saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır

Ayrıca aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla; Bankamız tarafından ve/veya üçüncü taraflarca, İlgili kişinin veya İlgili kişi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işlenebilir. a) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 4 kapsamındaki bankacılık faaliyetlerinin ve işlemlerinin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi,
b) Her türlü Bankacılık hizmetlerinin usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi,
c) Müşteri ile Bankamız arasındaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi,
ç) MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici ve denetleyici otoritelere karşı mevzuat dahilinde yapılacak bilgilendirmeler,
d) İstihbarat çalışmaları, kredibilite değerlemeleri, istatistik, arşivleme, saklama hizmetlerinin yerine getirilmesi,
d) İlgili kişinin kredi ve/veya işlem geçmişinin kontrol edilmesinin gerekli olduğu, yeni ve/ veya ilave bir kredi veya kredi dışı ürün teklif edilmesi yahut mevcut koşulların değiştirilmesi,
e) Bankacılık işlemlerinin güvenliğinin temini ve bunun yanı sıra; suistimalin, kara paranın aklanmasının veya diğer suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesi ve/veya önlenmesi,
f) İlgili kişinin bilgi edinme, şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması,
g) İlgili kişi ve bilgileri Bankamız’ca temin edilen 3. kişilerin kimlik bilgilerinin doğrulanması,
h) Banka’nın mülkiyet ve güvenliğinin sağlanması,
i) Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması,
j) Ziyaretçi verileri bina güvenliğinin sağlanması,
k) Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,


için işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, sair yasal mevzuatlar ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar Arası Kart Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca, müşterimiz olmasanız dahi, Bankacılık Kanunu Risk Grubu başlıklı madde 49 kapsamında bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilebilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenir.

Bankamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, kredi değerlendirme işlemleri, Bankamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti v.b amaçlarla, Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması ve saklamakla zorunlu olunan yasal sürelerin sona ermesi durumunda kişisel verileriniz imha edilir.

2.2. Rıza Gerektirmeyen Haller :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Birleşik Fon Bankası A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Birleşik Fon Bankası A.Ş. söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:
Bankamız ile üçüncü taraflar arası bilgi aktarımı yapılırken Banka, kişisel verilerinizin gizliliği de dahil olmak üzere Müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak için gereken her türlü tedbiri almıştır.

Bankamız; a) hizmetin düzgün şekilde yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, b) mevzuatın izin vermesi halinde ve/veya c) Bankanın ticari amacına hizmet etmesi halinde, kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan üçüncü taraflarla karşılıklı olarak aktarma ve paylaşma hakkına sahiptir. Verilerin aktarılabileceği veya paylaşılabileceği taraflar:

• Banka’nın %100 hissedarı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bu kurumun çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri.
• TMSF yönetim ve denetiminde olan sair şirketler ve bunların çalışanları,
• Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, Kredi Kayıt Bürosu, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İş Kurumu gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri, reasürörler
• Ayrıca Banka’dan alınan her türlü bankacılık hizmetine; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik bankalar ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlar,
• Birleşmiş Milletler nezdindeki anlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan diğer uluslararası anlaşmalar ve sair kanuni gereklilikler nedeniyle hesap numarası, kimlik bilgileri, adres, iştigal konusu dahil her türlü hesap, işlem bilgileri paylaşılan kurum ve kuruluşları,
• Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kredi büroları ve/veya borç tahsilat kuruluşları:
o Kredi Kayıt Bürosu ve/veya benzer faaliyet yürüten diğer kurumlara;
o Sorunlu alacakların ödenmesini ve/veya satın alınmasını (temlikini) kolaylaştıran diğer problemli kredi yönetimi ve borç tahsili kurumlarına,


6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :
Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan bankacılık, ATM’ler, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi, kredi dosyaları vb gibi yöntemler ile Bankamızın sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmakta ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:KVKK’nun 11. maddesi kapsamında;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (bankacılık verisi üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma,
f. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
g. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz.

Bankamızın “Büyükdere Caddesi No:143 K:1-2 Esentepe Şişli/İstanbul” adresine yazılı olarak, kvkk@fonbank.com.tr elektronik mail adresine veya www.fonbank.com.tr web sitesinde yer alan başvuru formu ile talepler iletilebilmektedir.

 Bu kapsamda ilgili “başvuru formu”na buradan ulaşabilirsiniz

Taleplerinizin Banka’ya iletilmesi durumunda, iş bu talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi ve/veya işlemin Kurul’ca belirtilen tarifeye uyması halinde söz konusu tarifede belirtilen tutarlar talep edilecektir.

Güncelleme tarihi :05.03.2021

*Birleşik Fon Bankası 1958 yılında Çaybank A.Ş. adıyla çay üreticilerine destek olmak amacıyla kurulmuş, 1992 yılında Derbank A.Ş. adını almış, 1997 yılı sonunda Bayındır Grubu bünyesine katılmış ve ünvanı Bayındırbank A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 9 Temmuz 2001 tarihinde BDDK’nın kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankamızın ünvanı TMSF’nin 7 Aralık 2005 tarihinde aldığı kararla Birleşik Fon Bankası olarak değiştirilmiştir. Birleşik Fon Bankası’nın yönetim, denetim ve temettü hariç ortaklık hakları TMSF’ye aittir.

TMSF tarafından el konulan bankaların Bankamıza devredilmesi süreci aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

BAYINDIRBANK A.Ş. (09.07.2001)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.07.2001 tarih ve 383 sayılı kararı ile Bayındırbank A.Ş.’nin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilmiştir.

EGSBANK A.Ş. (18.01.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 26.12.2001 tarih ve 428 sayılı kararı uyarınca BDDK’nın 26.12.2001 tarih ve 562 sayılı kararı ile EGSBANK’ın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet prensipleri çerçevesinde 18.01.2002 tarihi itibariyle Bayındırbank ile devren birleşmesine karar verilmiştir.

ETİBANK A.Ş. (05.04.2002)
(Esbank T.A.Ş. (05.04.2002) ve İnterbank A.Ş. (05.04.2002) dahil) TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye Halindeki Etibank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. (05.04.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye halindeki İktisat Bankası T.A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

KENTBANK A.Ş. (05.04.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye Halindeki Kentbank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

TOPRAKBANK A.Ş. (30.09.2002)
BDDK’nın 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, TMSF’nin 26.09.2002 tarih ve 604 sayılı kararları ile Toprakbank A.Ş.’nin aktif ve pasiflerinin Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

Dolayısıyla, Birleşik Fon Bankası halen 8 Bankanın külli halefi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca satışları veya tasfiyesi gerçekleşen Demirbank, Sitebank A.Ş., Sümerbank, Tarişbank, Bank Ekspres ve Türk Ticaret Bankası A.Ş.’nin bir kısım kredi ve mevduat hesapları da Bankamızca takip edilmektedir.

   Duyurular   |  10 Yıl Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplara Ait Liste   |  Asya Katılım Bankası A.Ş. Duyurusu İletişim  |   Bilgi Toplumu Hizmetleri